http://www.hitwebcounter.com/

ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักพิมพ์เพอลังอิ (ประเทศไทย) :: Welcome to Teacher Professional Development Center by Pelangi Publishing (Thailand)

รหัสหลักสูตร 629181025 สำหรับครูประถม ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา ในลำดับที่ 1039 (ปี2562)

ชื่อหลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ในระดับประถมศึกษา

เอกสารจดหมายถึงนายก อปท. และกำหนดการ